Discuz!NT|BBS|论坛

注册

 

发新话题 回复该主题

蛋饼大爷团购医疗费账目财务公开帖(不断更新,以到账为准) [复制链接]

1#
序号      到款时间            份数            金额(元)      爱心人士
--------------------------------------------------------------------------------------------
1             5-19 晚十点         3                  30              小小的太阳
2            5-19 晚十一点       10              100.66             小鱼
3            5-20 早十点         5                   50                  天意
4            5-20早十一点       10               108.8               岛迷
5            5-20早十二点       10                100                  驿动
6            5-20午十三点       30                 300                 随缘
7            5-20午十三点       20                 200                 空空
8            5-20午十五点       10                100 .33           岁月静好
9            5-20午十五点       10                100                  游不停的鱼
10           5-20午十七点       10                100                  青鸟
11           5-20午二十点       10                100                  咕咚
12           5-20午二十点       10                100                  笨笨
13            5-21早一点         10                100                 野鹤
14            5-21早八点         10                100                 阿律
15            5-21早八点         10                100.08           小陈
16            5-21早九点         10                100.01           袁缘
17            5-21早九点         10                103                 冰点
18            5-21早九点         10                100.99           三叶草
19            5-21早十点         10                100                曼陀罗
20            5-21早十一点       10                100.68            阿代
21            5-21早十一点       29                290                爱心小团队
22            5-21午十二点       30                300                影冰寒
23            5-21午十三点       50                500                包子
24            5-21午十四点       5                  50.19             小鱼飘零
25            5-21午十五点       10                100.16           豆瓣
26            5-21晚十八点       10                100                小唐
27            5-21晚二十点       10                100.77            范尼
28            5-21晚二十点       10                100                 大宝  
29            5-22早六点          5                   50                 中国芬
30            5-22午十三点       10                 100.13           采桑子
31            5-22午十五点       10                 100                 ??          
32            5-22晚十八点       10                 100.13           Bati
33            5-22晚二十点       10                 100                ??
34            5-23早八点         50                  500                我行我素
35            5-23早九点         10                  100                竹茗
36            5-23早十点         10                  100                 ??
37            5-23晚十点         尾数              13.99               驿动
--------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        
                                                           累计:5000元   统计时间:2012年5月23日22:10
本主题由 感恩★守护 驿动的人 于 2012/5/23 22:48:32 执行 主题置顶/取消 操作
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题